مقالات « حوزه مالی »

روش های تامین سرمایه برای استارتاپ

استارتاپی ایجاد می گردد اولین دغدغه بنیان گذاران برای ادامه راه مباحث مالی وروش های جذب سرمایه است. جذب سرمایه می تواند به گسترش و بقای یک استارتاپ کمک بزرگی کند. در این مقاله کوتاه سعی داریم (روش های جذب سرمایه در حوزه استارتاپ) را بیان کنیم. ۱- تامین سرمایه سریالی تامین سرمایه سریالی، زمانی …